Sunday, July 17, 2011

KENALI ULAMA'-ULAMA' YANG MENGIKUT MANHAJ AKIDAH AL-IMAM ABU AL-HASSAN AL-ASY`ARI

Posted by bahrulkalam

Sebagaimana yang dimaklumi, pengikut mazhab al-Asy`irah adalah terdiri dari kalangan para ilmuwan, ahli hadis dan para mujtahid. Memadailah disebut beberapa orang dari kalangan mereka.

Antara Ulama`-Ulama` dalam bidang Aqidah yang Bermazhab Al-Asya`irah:

• Al-Imam Abu Bakr Ahmad bin Ibrahim bin Ismail al-Ismaili al-Jurjani (277-371 H/890-982 M), pengarang kitab al-Sahih.

• Al-Qadhi Abu Bakr Muhammad bin al-Thayyib bin Muhammad bin Ja`far al-Baqillani (338-403 H/950-1013 M), pengarang kitab Daqaiq al-Kalam, al-Milal wa al-Nihal, al-Tamhid fi al-Radd `ala al-Mulhidah wa al-Mu`aththilah wa al-Khawarij wa al-Mu`tazilah dan lain-lain.

• Al-Imam Abu Bakr Muhammad bin al-Hasan bin Furak al-Asbihani al-Syafi`e (W 406 H/1015 M), pengarang kitab Tabaqat al-Mutakallimin dan lain-lain.

• Al-Imam Ruknuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Mihran al-Asfarayini (W. 418 H/1027 M), pengarang kitab al-Jami` fi Usul al-Din wa al-Radd `ala al-Mulhidin dan lain-lain.

• Abu Mansur Abdul Qahir bin Thahir bin Muhammad al-Tamimi al-Baghdadi (W 429 H/1037 M), pengarang kitab al-Farq Bayna al-Firaq, Usul al-Din, Tafsir Asma’ Allah al-Husna dan lain-lain.

• Al-Syeikh Abu Qasim Zainul Islam Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Thalhah al-Naisaburi al-Qusyairi (376-465 H/986-1072 M), pengarang kitab Syikayat Ahl al-Sunnah bima Nalahum min al-Mihnah.

• Al-ImamAbu al-Muzaffar Syahfur bin Thahir bin Muhammad al-Asfarayini (W 471 H/1078 M), pengarang kitab al-Tabsir fi al-Din wa Tamyiz al-Firqah al-Najiyah `an al-Firaq al-Halikin.

• Al-Imam Ruknuddin Abu al-Ma`ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini, dikenali dengan gelaran al-Imam Haramain (419-478 H/1028-1085 M), pengarang kitab al-Irsyad ila Qawathi` al-Adillah fi Usul al-I`tiqad, al-Syamil fi Usul al-Din, Luma’ al-Adillah, al-`Aqidah al-Nizhamiyyah yang terkenal dengan nama al-Nizhami.

• Al-Imam Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, dikenali dengan gelaran Hujjatul Islam (450-504 H/1058-1111 M), pengarang kitab al-Iqtisad fi al-I`tiqad, Ijam al-`Awam `an `Ilm al-Kalam, Faisal al-Tafriqah vaina al-Islam wa al-Zandaqah, al-Qisthas al-Mustaqim, Qawaid al-`Aqaid dan lain-lain.

• Al-Imam Abu al-Fath Muhammad bin Abdul Karim bin Ahmad al-Syahrastani (479-548 H/1086-1152 M), pengarang kitab Nihayat al-Iqdam fi `Ilm al-Kalam, al-Irsyad ila `Aqaid al-`Ibad Talkhis al-Aqsam li Madzahid al-Anam, Mushara`at al-Falasifah, Tarikh al-Hukama’ dan al-Milal wa al-Nihal.

• Al-Imam Fakr al-Din Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan bin Ali al-Taimi al-Bakri al-Razi (544-606 H/1150-1210 M), pengarang kitab al-Mathalib al-`Aliyah, Nihayat al-`Uqul, al-Arba`in, al-Muhassal, al-Bayan wa al-Burhan fi al-Radd `ala Ahl al-Zaigh wa al-Thughyan, al-Mahabith al-`Imadiyah, Tahzib al-Dalail, `Uyun al-Masail, Irsyad al-Nuzhzhar ila Lathaif al-Asrar dan lain-lain.

• Al-Imam Saifuddin Abu al-Hasan Ali bin Ali bin Muhammad bin Salim al-Taghlabi al-Amidi (551-631 H/1156-1233 M), pengarang kitab Akbar al-Afkar fi Usul al-Din, Mana`ih al-Qara`ih, Lubab al-Albab, Rumuz al-Kumuz, Daqaiq al-Haqaiq dan lain-lain.

• Al-Imam Syeikh al-Islam Izuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abi al-Qasim bin al-Hasan al-Sulami (577-660 H/1181-1262 M), pengarang kitab al-Aqaid yang sangat masyhur.

• Al-Imam Syeikh al-Islam al-Hafiz Taqiyyuddin Abu al-Hasan Ali bin Abdul Kafi bina LI al-Subki al-Ansari al-Khazraji (683-756 H/1284-1355 M), pengarang kitab Takmilah al-Majmu` Syarh al-Muhadzdzad, al-Ibtihaj fi Syarh al-Minhaj, al-Tahqiq fi Mas’alah al-Ta`liq dan lain-lain.

• Al-Imam `Adhududdin Abu al-Fadhl Abd al-Rahman bin Ahmad Abdul Ghaffar al-Iji al-Syirazi al-Syafi`e al-Iji (708-756 H/1308-1355 M), pengarang kitab al-Mawaqif fi `Ilm al-Kalam, al-`Aqaid al-`Adhudiyyah, Jawahir al-Kalam dan lain-lain.

• Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Syu`aib al-Sanusi al-Tilimsani al-Hasani al-Maliki (832-895 H/1428-1490 M), pengarang kitab Aqidah Ahl al-Tauhid, al-`Aqidah al-Kubra, Umm al-Barahin dan lain-lain.

• Al-Imam Burhanuddin Abu al-Amdad Ibrahim bin Ibrahim bin Hasan al-Laqqani al-Maliki (W 1041 H/1631 M), pengarang kitab Jauharah al-Tauhid dan lain-lain.

• Al-Imam Abu al-Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Adawi al-Maliki al-Khalwati, dikenali dengan gelaran al-Dardir (1127-1201 H/1715-1786 M), pengarang kitab al-Khariah al-Bahiyyah dan lain-lain.

• Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Arafah al-Dasuqi al-Maliki (W 1230 H/1815 M), pengarang kitab Hasyiyah `ala Syarh Umm al-Barahin dan lain-lain.

• Al-Imam al-Sayyid Abu al-Fauz Ahmad bin Muhammad bin Ramadhan bin Mansur al-Marzuqi al-Hasani al-Maliki (1205H/1791 M), pengarang kitab Tahsil Nail al-Maram li Bayan Manzhumat `Aqidah al-`Awam.

• Al-Imam Syeikh al-Islam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Baijuri al-Syafi`e (1198-1277 H/1784-1860 M), pengarang kitab Tuhfat al-Murid Syarh Jauharah al-Tauhid, Tahqiq al-Maqam `ala Kifayat al-`Awam fima Yajibu `Alaihim min `Ilm al-Kalam dan Hasyiyah `ala Umm al-Barahin.

• Al-Imam al-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan al-Makki al-Syafi`e (1231-1304 H/1816-1886 M), pengarang kitab al-Durar al-Saniyyah fi al-Radd `ala al-Wahhabiyyah dan lain-lain.

• Al-Imam Abu Abdil Mu`thi Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali Nawawi al-Jawi al-Bantani al-Tanari al-Syafi`e (1230-1314 H/1813-1897 M), pengarang kitab Nur al-Zhalam Syarh Kifayat al-`Awam, Qathr al-Gaith fi Syarh Masail Abi al-Laith, Tijan al-Darari `ala Risalah al-Baijuri, Dzari`at al-Yaqin `ala Umm al-Barahin, al-Nahjat al-Jayyidah li Hall Naqawat al-`Aqidah dan lain-lain.

• Al-Syeikh Thahir bin Salih bin Ahmad bin Mauhud al-Sam`u al-Jazairi al-Dimasyqi (1268-1338 H/1852-1920 M), pengarang kitab al-Jawahir al-Kalamiyyah fi al-`Aqaid al-Islamiyyah.Antara Mufassir-mufassir Bermazhab Al-Asya`irah

Para ulama’ mufassir yang terkemuka pada setiap zaman terdiri daripada ulama’ yang mengikuti mazhab al-Asya`irah dan al-Maturidiyyah. Karya-karya mereka di dalam bidang tafsir al-Quran telah menjadi rujukan oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Mereka diantaranya:

• Al-Imam Abu al-Laith Nashr bin Muhammad al-Samarqandi (W 393 H/1003 M), pengarang tafsir Bahr al-`Ulum (4 jilid).

• Al-Imam Abu al-Hassan Ali bin Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi al-Syafi`e (W 468/1076 M) pengarang tafsir al-Basit, al-Wasit, al-Wajiz dan kitab Asbab al-Nuzul.

• Al-Imam al-Hafiz Muhyi al-Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas`ud al-Baghawi al-Sayfi`e (433-516 H/1041-1122 M) pengarang tafsir Ma`alim al-Tanzil (4 jilid).

• Al-Hafiz Ibn al-Jauzi al-Hanbali, pengarang kitab Zad al-Masir fi `Ilm al-Tafsir.

• Al-Imam Abu Muhammad Abdul Haqq bin Ghalib bin Abdurrahman bin Athiyyah al-Gharnati al-Andalusi (481-542 H/1088-1148 M), pengarang kitab al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-`Izz (8 jilid).

• Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Maliki al-Qurtubi (W 671 H/1273 M), pengarang tafsir al-Jami’ li Ahkam al-Quran.

• Al-Imam Nasiruddin Abu Sa`ad Abdullah bin Umar al-Syirazi al-Baidhawi al-Syafi`e (W 685 H/1286 M) pengarang tafsir Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil.

• Al-Imam Hafizuddin Abu al-Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud al-Nasafi al-Hanafi (W 710 H/1310 M) pengarang tafsir Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta’wil (4 jilid).

• Al-Imam Alauddin Abu al-Hassan Ali bin Muhammad al-Khazin al-Baghdadi al-Syafi`e (678-741 H/1279-1340 M) pengarang tafsir Lubab al-Ta’wil fi ma`ani al-Tanzil (4 jilid).

• Al-Imam Abu Hayyan Muhammad bin Hayyan al-Andalusi (654-745 H/1256-1344 M) pengarang tafsir al-Bahr al-Muhit (8 jilid) dan tafsir al-Nahr al-Mad (4 jilid).

• Al-Imam Ahmad bin Yusuf al-Samin al-Halabi (W 756 H/1355 M) pengarang tafsir al-Durr al-Mashun fi `Ilm al-Kitab al-Maknun.

• Al-Imam al-Hafiz Abu al-Fida Ismail bin Kathir al-Dimaysqi al-Syafi`e (700-774 H/1301-1373 M) pengarang Tafsir al-Quran al-`Azhim (4 jilid), tafsir al-Quran terbaik dalam metodologi ma`thur.

• Al-Imam Burhanuddin Abu al-Hassan Ibrahim bin Umar al-Biqa`I al-Syafi`e (809-885 H/1406-1480 M) pengarang tafsir Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar (8 jilid), karya terbaik dalam memaparkan kolerasi antara ayat-ayat al-Quran.

• Al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti, pengarang Tafsir al-Jalalain, al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma`thur dan lain-lain.

• Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syirbini al-Syafi`e (W 977 H/1570 M), pengarang Tafsir al-Siraj al-Munir (4 jilid).

• Al-Imam Abu al-Su`ud Muhammad bin Muhammad bin Mustafa al-`Imadi al-Hanafi (898-982 H/1493-1574 M), pengarang Tafsir Irsyad al-`Aql al-Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim (6 jilid).

• Al-Imam Abu Daud Sulaiman bin Umar al-Jamal al-`Ujaili al-Syafi`e (W 1204 H/1790 M), pengarang kitab al-Futuhat al-Ilahiyyah bi Taudhih Tafsir al-Jalalain bi al-Daqaiq al-Khafiyyah (4 jilid).

• Al-Imam Ismail Haqqi bin Mustafa al-Burusawi (1063-1138 H/1653-1725 M), pengarang Tafsir Ruh al-Bayan.

• Al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Maliki (1175-1241 H/1761-1825 M), pengarang Hasyiah `ala Tafsir al-Jalalain (4 jilid).

• Al-Imam Syihabuddin Abu al-Thana Mahmud bin Abdullah al-Husaini al-Alusi (1217 H/1802-1854 M), pengarang Tafsir Ruh al-Ma`ani fi Tafsir al-Quran al-`Azhim wa al-Sab`i al-Mathani (30 jilid).

• Al-Imam Muhammad al-Tahir bin `Asyur al-Tunisi al-Maliki (1296-1393 H/1879-1973 M), pengarang Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir.


Ulama`-ulama` Muhaddithin (hadith) yang bermazhab Al-Asya`irah

Di dalam bidang hadith, baik dari aspek dirayah mahupun aspek riwayah, pengikut mazhab al-Asy`ari berada di barisan hadapan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa perkara iaitu yang pertama ialah majoriti ahli hadith di dalam mengikut mazhab al-Asy`ari dan kedua penulis syarah bagi kitab Sahih al-Bukhari hanya dilakukan oleh ulama’ yang mengikut mazhab al-Asy`ari dan yang ketiga, sanad-sanad hadith yang ada sekarang hanya melalui para ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari. Antara ulama’-ulama’ muhaddithin yang bermazhab al-Asy`ari adalah:

• Al-Imam Abu Bakr Ahmad bin Ibrahim bin Ismail al-Ismaili al-Jurjani (277-371 H/890-982 M), pengarang kitab al-Sahih.

• Al-Imam al-Hafiz Abu al-Hasan Ali bin Umar al-Daruqutni (306-385 H/919-995 M), pengarang kitab Sunan al-Daruqutni, al-`Ilal, al-Afrad dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim al-Katthabi al-Busti (319-388 H/931-998 m), pengarang kitab Ma`alim al-Sunan (2 jilid), syarh bagi Sunan Abi Daud.

• Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin al-Bayyi` al-Hakim al-Naisaburi (321-405 H933-1014 M), pengarang kitab al-Mustadrak `ala al-Sahihain (4 jilid), Tarikh Naisabur, `Ulum al-Hadith, al-Madkhal, al-Iklil, Manaqib al-Imam al-Syafi`e dan lain-lain.

• Al-Imam Abu al-Qasim Hibatullah bin al-Hasan bin Mansur al-Tabari al-Razi al-Syafi`e al-Lalikai (W 418 H/1027 M), pengarang kitab Syarh Usul I`tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah.

• Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu`aim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad al-Mihrani al-Asbihani (336-430 H/948-1038 M), pengarang kitab al-Mustakhraj `ala al-Bukhrai, al-Mustakhraj `ala Muslim dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu Dzar Abd bin Ahmad bin Muhammad al-Ansari al-Khurasani al-Harawi al-Maliki (355-434 H/966-1043 M), pengarang kitab al-Sahih al-Musnad al-Mukharraj `ala al-Sahihain dan Masanid al-Muwattha` dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu Amr Uthman bin Sa`id bin Uthman al-Dani (371-444 H/981-1053 M), pengarang kitab al-Risalah al-Wafiyah fi Mu`taqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi al-Khusrujirdi (384-458 H/994-1066 M), pengarang kitab al-Sunan al-Kubra (10 jilid), Na`rifat al-Sunan wa al-Athar (7 jilid) dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Thabit al-Khatib al-Baghdadi (392-463 H/1002-1072 M), pengarang kitab al-Faqih wa al-Mutafaqqih, Syaraf Ashab al-Hadith, al-Jami`, al-Sabiq wa al-Lahiq, al-Muttafiq wa al-Muftariq, Muwadhdhih Auham al-Jami` wa al-Tafriq, al-Kifayah fi `Ilm al-Riwayah dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdil Barr al-Namari al-Andalusi al-Qurtubi al-Maliki (368-463 H/978-1071 M), pengarang kitab al-Tamhid lima fi al-Muwaththa` min al-Ma`ani wa al-Asanid, al-Istidzkar al-Jami` li Mazhab Fuqaha al-Amsar (20 jilid), al-Kafi fi al-Fiqh al-Maliki, Nuzat al-Majalis (3 jilid) dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz al-Qadhi Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf bin Sa`ad al-Tujibi al-Andalusi al-Qurtubi al-Baji al-Maliki (403-474 H/1012-1081 M), pengarang kitab al-Muntaqa fi Syarh al-Muwaththa` (4 jilid), al-Ma`ani fi Syarh al-Muwaththa` (20 jilid dalam bentuk manuskrip), al-Ima` fi al-Fiqh, al-Siraj fi al-Khilaf, al-Tasdid ila Ma`rifat al-Tauhid, Ihkam al-Fusul fi Ahkam al-Usul dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu al-Hasan Abdul Ghafir bin Ismail bin Abdul Ghafir al-Farisi al-Naisaburi (451-529 H/1059-1135 M), pengarang kitab al-Siyaq li Tarikh Naisabur dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz al-Qadhi Abu Bakr Muhammad bin Abdullah al-Arabi al-Andalusi al-Isybili al-Maliki (468-543 H/1076-1148 M), pengarang kitab `Aridhat al-Ahwadzi fi Syarh Jami` al-Tirmizi (13 jilid), al-Qabas fi Syarh Muwaththa` Malik Bin Anas (4 jilid) dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz al-Qadhi Abu al-Fadhal Iyadh bin Musa bin Iyadh al-Yahsubi al-Andalusi al-Sabti al-Maliki (476-544 H/1083-1149 M), pengarang kitab al-Ikmal fi Syarh Sahih Muslim, Syarh Umm Zar, al-Ilma` ila Ma`rifat Usul al-Riwayah wa Taqyid al-Sima` dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu Sa`ad Abdul Karim bin Muhammad bin Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar al-Tamimi al-Sam`ani al-Khurasani al-Marwazi (506-562 H/1113-1167 M), pengarang kitab al-Tadzyil `ala Tarikh Baghdad, al-Ansab (7 jilid), Adab al-Imla` wa al-Istimla`, al-Tahbir fi al-Mu`jam al-Kabir dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu al-Qasim Ali bin al-Hasan bin Hibatullah bin Abdullah bin al-Husain al-Dimasyqi (499-571 H/1105-1176 M), pengarang kitab Tabyin Kizb al-Muftari dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu al-Faraj Abd al-Rahman bin Ali Abd al-Rahman al-Qurasyi al-Baakri al-Siddiqi al-Baghdadi al-Hanbali (508-597 H/1114-1201 M), pengarang kitab al-Maudhu`at (3 jilid) dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Taqiyyuddin Abu Amr Uthman bin Abd al-Rahman bin Uthman al-Kurdi al-Syahrazuri (577-643 H/1181-1245 M), pengarang kitab `Ulum al-Hadith dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Zakiyyuddin Abu Muhammad Abdul `Azhim bin Abdul Qawi al-Mundziri al-Syafi`e (581-656 H/1185-1258 M), pengarang kitab Mukhtasar Sahih Muslim, Mukhtasar Sunan Abi Daud, al-Targhib wa al-Tarhid dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan al-Hizami al-Haurani al-Nawawi (631-676 H/1233-1277 M), pengarang kitab Syarh Sahih Muslim, Riyadh al-Salihin, Syarh Sahih al-Bukhari, al-Adzkar dan al-Arba`in al-Nawawiyyah.

• Al-Imam al-Hafiz Taqiyyuddin Abu al-Fath Muhammad bin Ali bin Wahab bin Muthi` al-Qusyairi, dikenali dengan gelaran Ibn Daqiq al-`Id (625-702 H/1228-1302 M), pengarang kitab al-Iqtirah fi Usul al-Hadith, al-Ilman fi Hadith al-Ahkam, al-Imam fi Syarh al-Ilmam, Syarh `Umdat al-Ahkam dan Syarh al-Arba`in al-Nawawiyyah.

• Al-Imam al-Hafiz Syarafuddin Abu Muhammad Abdul Mukmin bin Khalaf al-Dimyathi (613-705 H/1217-1306 M), pengarang kitab al-Matjar al-Rabih fi Thawab al-`Amal al-Sahih, Fadhl al-Khail, Mu`jam al-Syuyukh dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin Abd al-Rahman bin Yusuf al-Qudha`i al-Kalbi al-Dimasyqi al-Mizzi al-Syafi`e (654-742 H/1256-1341 M), pengarang kitab Tahzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal, Tufat al-Asyraf fi Ma`rifat al-Athraf dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Salahuddin Abu Sa`id Khalil bin Kaikaladi al-`Ala`i (694-761 H/1295-1359 M), pengarang kitab al-Tahsil fi Ahkam al-Marasil dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Zainuddin Abu al-Fadhal Abd al-Rahim bin al-Husain bin Abd al-Rahman al-`Iraqi (725-806 H/1325-1404 M), pengarang kitab al-Fiyat al-Hadith, al-Taqyid wa al-Idhah lima Ubhima wa Ughliqa min Muqaddimat Ibn al-Shalah dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Nuruddin Abu al-Hasan Ali bin Abi Bakr bin Sulaiman al-Syafi`e al-Haithami (735-807 M/1335-1405 M), pengarang kitab Mawarid al-Zham`an fi Zawaid Ibn Hibban, Majma` al-Zawaid wa Manba`u al-Fawaid, Majma` al-Bahrain fi Zawaid al-Mu`jamain, Bughyat al-Bahith `an Zawaid Musnad al-Harith, Taqrib al-Bughyah fi Tartib Ahadith al-Hilyah dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Dimasyqi al-Syirazi al-Syafi`e, dikenali dengan Ibn al-Jazari (751-833 H/1350-1429 M), pengarang kitab al-Hishn al-Hashin dan Tuhfat al-Dzakirin.

• Al-Imam al-Hafiz Qadhi al-Qudhat Syihabuddin Abu al-Fadhal Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Kinani al-`Asqalani al-Syafi`e, dikenali dengan gelaran Ibn Hajar (773-852 H/1372-1449 M), pengarang kitab Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari, Bulugh al-Maram dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Abd al-Rahman bin Muhammad al-Sakhawi (831-902 H/1421-1497 M), pengarang kitab al-Maqasid al-Hasanah fi al-Ahadith al-Musytahirah `ala al-Alsinah, Fath al-Mughith bi Syarh Alfiyat al-Hadith dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuthi Abu al-Fadhal Abd al-Rahman bin Abi Bakr bin Muhammad al-Suyuthi (848-911 H/1445-1505 M), pengarang kitab al-Jami` al-Saghir, Jam`u al-Jawami`, al-Jami` al-Kabir, Syarh Sunan al-Nasa`i, Tanwir al-Hawalik, Tadrib al-Rawi dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Zainuddin Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Ansari al-Sunaiki al-Qahiri al-Azhari al-Syafi`e (823-926 H/1420-1520 M), pengarang kitab Syarh al-Bukhari yang dirangkumnya dari sepuluh macam kitab seperti Fath al-Bari karya al-Hafiz Ibn Hajar, Syarh al-Kirmani, Syarh al-`Aini, al-Hafiz al-Suyuthi dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Zainuddin Muhammad Abd al-Rauf bin Tajul Arifin bin Ali bin Zainal al-Haddadi al-Munawi al-Qahiri al-Syafi`e (952-1031 H/1545-1622 M), pengarang kitab al-Jami` al-Azhar fi Hadith al-Nabi al-Anwar dan lain-lain.

• Al-Imam Muhammad Ali bin Muhammad Allan bin Ibrahim al-Bakri al-Siddiqi al-Syafi`e (996-1057 H/1588-1647 M), pengarang kitab Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh al-Salihin, al-Futuhat al-Rabbaniyyah dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz al-Sayyid Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Razzaq al-Husaini al-Zabidi, dikenali dengan gelaran Murtadha al-Zabidi (1145-1205 H/1732-1790 M), pengarang kitab Taj al-`Arus min Jawahir al-Qamus (20 jilid), Ittihaf al-Sadah al-Muttaqin (10 jilid) dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz al-Sayyid Abu al-Faidh Ahmad bin Muhammad al-Siddiq al-Ghumari al-Hasani al-Idris al-Syafi`e al-Azhari (1320-1380 H/1902-1960 M), pengarang kitab al-Hidayah fi Takhrij kitab al-Bidayah dan Mudawi li Ilal al-Jami` wa Syarhai al-Munawi.


Antara Ulama`-ulama` Fiqh yang Bermazhab Al-Asya`irah

Dalam paparan yang sebelumnya telah dijelaskan, bahawa para ulama’ fiqh yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi`e dan para ulama’ Hanbali, mereka semua mengikut mazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi di dalam bidang akidah. Oleh itu, jelaslah bahawa para fuqaha yang menjadi rujukan majoriti kaum Muslimin di dunia adalah pengikut mazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi.

Antara Ulama`-ulama` Usul Fiqh yang Bermazhab Al-Asya`irah

Para ulama’ Usul Fiqh yang terkemuka pada setiap zaman adalah dari kalangan ulama’ yang mengikuti mazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi. Di sini kami akan menyenaraikan ulama’ Usul Fiqh dan karya-karya penting mereka di dalam bidang Usul Fiqh yang masyhur dan menjadi rujukan golongan pelajar dan intelektual dunia Islam daripada pelbagai mazhab. Antarnya:

• Al-Imam al-Haramain Abu al-Ma`ali, pengarang al-Burhan fi Usul al-Fiqh, al-Waraqat dan lain-lain.

• Syeikh Abu Ishaq al-Syirazi, pengarang kitab al-Luma’ fi Usul al-Fiqh, al-Tabsirah fi Usul al-Fiqh, Syarh al-Luma` dan lain-lain.

• Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali, pengarang al-Mustasfa min `Ilm al-Usul, al-Mankhul min Ta`liqat al-Usul, Syifa’ al-`Alil dan lain-lain.

• Saifuddin al-Amidi, pengarang kitab al-Ihkam fi Usul al-Ahkam.

• Al-Imam Fakhruddin al-Razi, pengarang al-Mahsul fi `Ilm al-Usul, al-Muhassal dan al-Arba`in.

• Al-Imam Nasiruddin al-Baidhawi, pengarang kitab Minhaj al-Wusul ila `Ilm al-Usul.

• Al-Imam Jamaluddin Abu Amr Uthman bin Umar al-Maliki, dikenali dengan gelaran Ibn al-Hajib (570-646 H/1174-1249 M), pengarang kitab Muntaha al-Sul Wa al-Amal fi `Ilmay al-Usul wa al-Jadal dan Mukhtasar Muntaha al-Sul wa al-Amal.

• Al-Imam al-Syarif Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Idris al-hasani al-Tilimsani (710-771 H/1310-1370 M), pengarang kitab Miftah al-Wusul ila Bina` al-Furu` `ala al-Usul.

• Al-Imam Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali al-Subki al-Syafi`e (728-771 H/1327-1370 M), pengarang kitab Jam`u al-Jawami`, Man`u al-Mawani` `an Jam`i al-Jawami`, Syarh Mukhtasar Ibn al-Hajib dan lain-lain.

• Al-Imam Jamaluddin Abu Muhammad Abdul al-Rahim bin al-Hasan al-Isnawi (704-772 H/1305-1370 M), pengarang kitab Nihayat al-Sul Syarh Minhaj al-Wusul, al-Tamhid fi Takhrij al-Furu` `ala al-Usul, al-Kaukab al-Durri dan lain-lain.

• Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi (W 790 H/1388 M), pengarang kitab al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam.

• Al-Imam Badr al-Din Abu Abdillah Muhammad bin Bahadir al-Zarkasyi al-Syafi`e (745-794 H/1344-1392 M), pengarang kitab Tasynif al-Masami` Syarh Jami` al-Jawami` dan al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh.

• Syeikh al-Islam Zakaria al-Ansari, pengarang kitab Ghayat al-Wusul Syarh Lubb al-Usul.

• Al-Imam Syamsuddin Ahmad bin Qasim al-Sabbagh al-`Ubbadi (W 992 H/1584 M), pengarang kitab al-Ayat al-Bayyinat, Syarh al-Waraqat dan lain-lain.

• Al-Imam Abdul al-Rahman bin Jadullah al-Bannani al-Maliki (W 1198 H/1784 M), pengarang kitab Hasyiah al-Bannani `ala Syarh Jam`i al-Jawami`.

• Al-Imam Muhammad Bakhit bin Husain al-Muthi`i al-Hanafi (1271-1354 H/1854-1935 M), pengarang kitab Sullam al-Wusul l- Syarh Nihayat al-Sul.

• Al-Imam Muhammad Abu Zahrah bin Ahmad (13316-1394 H/1898-1974 M), pengarang kitab Usul al-Fiqh.


Antara ulama’ yang mengarang Kitab Sirah Nabi sallallahu`alaihi wasallam dan Maghazi yang bermazhab Asy`ari

Di dalam bidang ilmu Sirah (sejarah kehidupan dan perjalanan Nabi sallallahu`alaihi wasallam dan maghazi (sejarah peperangan Nabi sallallahu`alaihi wasallam, para ulama’ yang mengikut mazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi memiliki peranan terbesar di dalamnya. Menurut al-Imam Abu al-Muzaffar al-Asfarayini, ilmu Sirah dan Maghazi adalah ilmu yang khusus dimiliki oleh ulama’ Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah. Oleh itu, kami kemukan beberapa ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi serta karya-karya mereka di dalam bidang Sirah dan Maghazi yang masyhur dan menjadi rujukan para pakar dan intelektual.

• Al-Imam al-Hafiz Abu Nu`aim al-Asbihani, pengarang kitab Dalail al-Nubuwwah.

• Al-Imam al-Hafiz al-Baihaqi, pengarang kitab Dalail al-Nubuwwah wa Ahwal Shahib al-Syari`ah.

• Al-Imam al-Hafiz al-Qadhi Iyadh, pengarang kitab al-Syifa fi Syamail wa Ahwal al-Mustafa.

• Al-Imam al-Hafiz Ibn al-Jauzi al-Hanbali, pengarang kitab al-Wafa bi Ahwal al-Mustafa.

• Al-Imam Abdu al-Rahman bin Abdullah al-Suhaili (508-581 H/1114-1185 M), pengarang kitab al-Raudh al-Unuf.

• Al-Hafiz Fathuddin Abu al-Fath Muhammad Ibn Sayyid al-Nas al-Ya`muri (671-734 H/1273-1334 M), pengarang kitab `Uyun al-Athar.

• Al-Imam Taqiyyuddin Abu al-`Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir al-Maqrizi (768-845 H/1367-1441 M), pengarang kitab Imta` al-Asma’ bima li Rasul mina al-Abma’ wa al-Ahwal wa al-Hafadah wa al-Mata’.

• Al-Imam Nuruddin Abu al-Hasan Ali bin Ibrahim al-Halabi al-Syafi`e (975-1044 H/1567-1635 M), pengarang kitab Insan al-`Uyun fi Sirah al-Amin al-Ma`mun yang dikenali dengan Sirah al-Halabiyyah.

• Al-Imam Syihabuddin al-Qastalani, pengarang kitab al-Mawahid al-Ladunniyyah.

• Al-Imam Muhammad bin Yusuf al-Syami al-Salihi (W 942 H/1536 M), pengarang kitab Subul al-Huda wa al-Rasyad.

• Al-Imam al-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan al-Makki, pengarang kitab al-Sirah al-Nabawiyyah.

Antara ulama yang bermazhab al-Asy`ari yang menulis mengenai Sejarah Islam

Di dalam bidang sejarah Islam, karya-karya terbaik di dalam bidang terssebut, ditulis oleh para ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi. Di antara mereka ialah:

• Al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi, pengarang kitab Tarikh Baghdad.

• Al-Hafiz al-Hakim, pengarang kitab Tarikh Naisabur.

• Al-Hafiz Abu Nu`aim, pengarang kitab Dzikr Akhbar Asbihan.

• Al-Hafiz Ibn Asakir, pengarang kitab Tarikh Madinah Dimasyq.

• Al-Hafiz Ibn al-Jauzi al-Hanbali, pengarang kitab al-Muntazham fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam.

• Al-Imam Izzuddin Abu al-Hassan Ali bin Muhammad, yang dikenali dengan gelaran Ibn al-Athir al-Jazari (555-630 H/1160-1233 M), pengarang kitab al-Kamil fi al-Tarikh.

• Al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi`i (557-623 H/1162-1226 M), pengarang kitab al-Tadwin fi Dzikr Akhbar Qazwin.

• Al-Imam Waliyyuddin Abu Zaid Abdul al-Rahman Ibn Khaldun al-Hadhrami (732-808 H/1332-1406 M), pengarang kitab al-`Ibar wa Diwan al-Mubtada` wa al-Khabar fi Tarikh al-`Arab wa al-`Ajam wa al-Barbar yang dikenali dengan Tarikh Ibn Khaldun (7 jilid).

Antara ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari yang menulis mengenai biografi para ulama’ dan tokoh-tokoh Islam

Di dalam bidang biografi para ulama’ dan tokoh-tokoh Islam, karya-karya terbaik selalu ditulis oleh para ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari. Misalnya, para ulama’ yang menulis biografi para sahabat seperti:

• Al-Hafiz Abu Nu`aim, pengarang kitab Ma`rifat al-Sahabah.

• Al-Hafiz Ibn Abdil Barr, pengarang kitab al-Isti`ab fi Asma’ al-Ashab.

• Al-Imam Ibn Athir al-Jazari, pengarang kitab Usd al-Ghabah fi Ma`rifat al-Sahabah.

• Al-Hafiz Ibn Hajar, pengarang kitab al-Ishabah fi Tamyiz al-Sahabah.

Antara ulama’ yang menulis biografi para zahid dan kaum sufi, juga mengikut mazhab al-Asy`ari seperti:

• Al-Hafiz Abu Abd al-Rahman Muhammad bin al-Husain al-Sulami al-Sufi (325-412 H/937-1021 M), pengarang kitab Tabaqat al-Sufiyyah.

• Al-Hafiz Abu Nu`aim, pengarang kitab Hilyah al-Auliya’ wa Tabaqat al-Asyfiya’.

• Al-Hafiz Ibn Jauzi al-Hanbali, pengarang kitab Sifat al-Safawah.

• Al-Hafiz Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin Ali al-Ansari al-Wadiyasyi, yang dikenali dengan gelaran Ibn al-Mulaqqin (723-804 H/1493-1565 M), pengarang kitab Lawaqih al-Anwar fi Tabaqat al-Akhyar dan al-Tabaqat al-Sughra.

• Al-Hafiz Abd al-Rauf al-Munawi, pengarang kitab al-Kawakib al-Durriyyah fi Tarajim al-Sadah al-Sufiyyah dan Irgham Auliya’ al-Syaithan bi Dzikr Manaqib Auliya’ al-Rahman.

Biografi para ulama’ dan tokoh yang bersifat umum juga ditulis oleh para ulama’ yang mengikut mazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi. Di antara mereka adalah:

• Al-Imam Abu Ishaq al-Syirazi, pengarang kitab Tabaqat al-Fuqaha.

• Al-Imam Abu al-Hasan Ali bin al-Hasan al-Bakharzi (W 467 H/1075 M), pengarang kitab Dumyat al-Qashr wa `Ushrat Ahl al-`Asr.

• Al-Imam al-Qadhi Syamsuddin Abu al-`Abbas Ahmad bin Muhammad, dikenali dengan gelaran Ibn Khallikan al-Barmaki (608-681 H/1211-1282 M), pengarang kitab Wafayat al-A`yan.

• Al-Imam Salahuddin Khalil bin Aibak al-Safadi (696-764 H/1296-1363 M), pengarang kitab al-Wafi fi al-Wafayat.

• Al-Imam Salahuddin Muhammad bin Syakir al-Kutbi (W 764 H/1363 M), pengarang kitab Fawat al-Wafayat dan `Uyun al-Tawarikh.

Penulisan biografi ulama’ dan tokoh yang sesuai dengan adab mereka, juga ditulis oleh para ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari. Di antara mereka adalah:

• Al-Hafiz al-Sakhawi, pengarang kitab al-Dhaw`u al-Lami’ li Ahl al-Qarn al-Tasi` (biografi ulama` abad ke 9 H).

• Al-Imam al-Sayyid Abd Qadir bin Syeikh bin Abdullah al-`Aidarus (978-1038 H/1570-1628 M), pengarang kitab al-Nur al-Safr `an Akhbar al-Qarn al-`Asyir (biografi ulama’ abad ke 10 H).

• Al-Imam Najmuddin Abu al-Makarim Muhammad bin Muhammad al-Ghazzi al-Amiri (977-1061 H/1570-1651 M), pengarang kitab al-Kawakib al-Sairah bi `Ayan al-Miah al-`Asyirah (biografi ulama’ abad ke 10 H).

• Al-Imam Muhammad Amin bin Fadhullah al-Muhibbi (1061-1111 H/1651-1699 M), pengarang kitab Khulasat al-Athar fi `Ayan al-Qarn al-Hadi `Asyar (biografi ulama’ abad ke 11 H).

• Al-Imam al-Sayyid Abu al-Fadhl Muhammad Khalil bin Ali al-MuraDi al-Husaini (1173-1206 H/1760-1791 M), pengarang kitab Silk al-Durar fi A`yan al-Qarn al-Thani `Asyar (biografi ulama’ abad ke 12 H).

• Al-Syeikh Abd al-Razzaq bin Ibrahim bin Hasan al-Baithar (1253-1335 H/1837-1916 M), pengarang kitab Hilyat al-Basyar fi Tarikh al-Qarn al-Stalis `Asyar (biografi ulama’ abad ke 13 H).

• Al-Syeikh Abu al-Khair Abdullah bin Mirdad (W 1343 H/1924 M), pengarang kitab Nasyr al-Nur wa al-Zahar fi Tarajim Ulama’ Makkah wa Afadhiliha min al-Qarn al-`Asyir ila al-Qarn al-Rabi` `Asyar (biografi ulama’ abad ke 10-14 H yang tinggal di Mekah).

Penulisan biografi para ulama’ berdasarkan nisbah dan nasab juga ditulis oleh para ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari. Di antara mereka adalah:

• Al-Hafiz Ibn al-Sam`ani, pengarang kitab al-Ansab.

• Al-Hafiz Ibn al-Athir al-Jazari, pengarang kitab al-Lubab fi Tahzib dan al-Ansab.

• Al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti, pengarang kitab al-Lubb al-Lubab fi Tahrir al-Ansab.

Ulama’ yang menulis kitab mengenai Ilmu Gramatika dan Bahasa yang bermazhab al-Asy`ari

Di dalam bidang ilmu gramatika Arab (ilmu nahu dan saraf), karya-karya yang menjadikan rujukan golongan pelajar dan intelektual dunia Islam juga ditulis oleh para ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari. Menurut al-Syeikh Abu Mansur al-Baghdadi di dalam Kitab al-Farq bayna al-Firaq, majoriti pakar gramatika, bahasa dan sastera Arab pada masa Salaf mengikuti mazhab Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah. Antaranya ialah ulama Kufah seperti al-Muhafaddhal al-Dhabbi, Ibn al-A`rabi, al-Ruwwasi, al-Kisa`i, al-Farra`, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, Ali bin Mubarak al-Lahyani, Abu Amr al-Syaibani, Ibrahim al-Harbi, Tha`lab, Ibn al-Anbari, Ibn Miqsam, Ahmad bin Faris dan lain-lain adalah pakar dalam ilmu nahu dan saraf daripada Kufah yang mengikut Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah.

Dari kalangan ulama’ Basrah juga tampil seperti Abu al-Aswad al-Du`ali, Yahya bin Ya`mar, Isa bin Umar al-Thaqafi, Abu Amr bin al-`Ala`, al-Khalil bin Ahmad, Khalaf al-Ahmar, Yunus bin Habib, Sibawaih, al-Akhfasy, al-Ashma`i, Abu Zaid al-Ansari, al-Zajjaj, al-Mubarrid, Ibn Duraid, al-Azhari dan lain-lain juga mengikut Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah.

Pada abad pertengahan, para pakar gramatika yang masyhur dan karya-karya yang menjadi rujukan oleh golongan pelajar dan intelektual di dunia Islam juga mengikut Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah dengan bermazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi. Di antara mereka adalah:

• Al-Imam Jamaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik al-Tha`i al-Jayyani al-Syafi`e, yang masyhur dengan gelaran Ibn Malik (600-672 H/1203-1274 M), pengarang kitab Alfiyah Ibn Malik dan lain-lain.

• Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud al-Shanhaji, yang masyhur dengan gelaran Ibn Ajurrum (672-723 H), pengarang kitab al-Muqaddimah al-Ajurumiyyah yang sangat masyhur.

• Al-Imam Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Hisyam al-Ansari yang sangat masyhur dengan gelaran Ibn Hisyam (708-761 H/1309-1360 M), pengarang kitab Mughni al-Labib `an Kutub al-A`arib, Syudzur al-Dzahab dan lain-lain.

• Al-Imam Qadhi al-Qudhat Bahauddin Abdullah bin Abdul al-Rahman al-`Aqili al-Qurasyi yang dikenali dengan gelaran Ibn `Aqil (694-769 H/1294-1367 M), pengarang kitab Syarh Ibn `Aqil `ala Alfiyah Ibn Malik.

• Al-Imam Syarafuddin Yahya bin Musa bin Ramadhan al-`Imrithi al-Syafi`e (W 890 H/1485 M), pengarang kitab Nazhm al-Ajurrumiyyah.

• Al-Imam Zainuddin Khalid bin Abdullah al-Jurjawi al-Azhari (838-905 H/1434-1499 M), pengarang kitab al-Muqaddimah al-Azhariyyah fi `Ilm al-`Arabiyyah, Mushil al-Thullab ila Qawaid al-I`rab, Syarh al-Ajurrumiyyah, al-Tasrih `ala al-Taudhih dan lain-lain.

Di dalam bidang bahasa Arab, karya-karya terbaik yang menjadi rujukan golongan pelajar dan intelektual adalah tulisan para ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi. Di antara mereka adalah:

• Al-Imam Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Andalusi al-Mursi, yang dikenali dengan gelaran Ibn Sidah (398-458 H/1007-1066 M), pengarang kitab al-Muhkam wa al-Muhit al-`Azham, al-Mukhassih dan lain-lain.

• Al-Imam Majduddin Abu al-Fadhl Muhammad bin Abi Bakr al-Razi al-Hanafi (666 H/1268 M), pengarang kitab Mukhtar al-Sihah.

• Al-Imam Jamaluddin Abu al-Fadhl Muhammad bin Mukarram al-Ifriqi, yang dikenali dengan gelaran Ibn Manzur (630-711 H/1232-1311 M), pengarang kitab Lisan al-`Arab.

• Al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi (W 770 H/1368 M), pengarang kitab al-Misbah al-Munir.

• Al-Imam Majduddin Abu Thahir Muhammad bin al-Ya`qub al-Fairuzabadi (729-817 H/1329-1414 M), pengarang kitab al-Qamus al-Muhit.

• Al-Imam al-Hafiz Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad, yang dikenali dengan Sayid Murtadha al-Zabidi (1145-1205 H/1732-1791 M), pengarang kitab Taj al-`Arus fi Syarh al-Qamus.

Antara Pemimpin-pemimpin Islam yang Masyhur yang Bermazhab Al-Asya`irah

• Sultan Salahuddin Al-Ayyubi

• Sultan Muhammad Al-Fateh

• Al-Syahid Al-Imam Hassan Al-Banna

Dan ramai lagi para ulama` Islam yang bermazhab al-Asy`ari...

Semoga Allah ta`ala memberkati mereka dan seluruh umat Islam... Amin

Demikianlah, pandangan sepintas lalu terhadap ulama’-ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari yang pakar dalam bidang tauhid, hadith, tafsir, biografi, sejarah, sirah, usul fiqh dan ilmu pengetahuan Islam yang lain. Oleh itu jelaslah kepada kita bahawa ulama’-ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari menjadi rujukan utama oleh umat Islam di dunia ini. Kesimpulannya, para ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi memiliki peranan yang paling banyak di dalam peradaban Islam.

http://bahrulkalam.blogspot.com/2010/08/kenali-ulama-ulama-yang-mengikut-manhaj.html

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails